duhovnaizgradnja.com forum
http://www.duhovnaizgradnja.com/forum/

O laganju kao velikom grijehu
http://www.duhovnaizgradnja.com/forum/viewtopic.php?f=30&t=745
Stranica 2 od 2

Autoru:  Ponirski [ 25 Avg 2014, 09:42 ]
Tema posta:  Re: O laganju

PRIZNANJE GRIJEHA

Ma šta da je ko učinio, dovoljno je da prizna ne drugom, već sebi i u sebi, pa dobro je ako kaže drugomu na koga se odnosi, i sve se može popraviti i srediti i čisto i jasno ići dalje u novo. Znamo na čemu smo i da je tako.
To volim u čovjeka, koji kada nešto skrivi, kaže da jesam, i ajmo dalje, nema naplate, samo da je čisto.

Međutim,
kad vi imate posla s nekim ko vas stalno laže, koji počini pa slaže na drugog, niti vi tu možete utvrditi šta, niti ste gdje ni igdje, jednostavno sa takvim ljudima vi nemate niti ćete imati ikakvo dobro. Naslada dobiti koja se tu stekne je lažna, i satrt će vas kazna njena. Takvih se treba kloniti, sa takvima nema ništa. Dokaz je stanje u Bosni, svi lažu, sve propada, nikakvog stanja, nikakve istine, nikakvog dobra.

Autoru:  Slobar [ 04 Dec 2014, 07:46 ]
Tema posta:  Re: O laganju

Da li u duhovnosti ima pragmatičnosti? Da li u duhovnosti postoji interes? Da li?
Ko hoće da se zavarava, tj. ko robuje lažima, reći će (a ni razmisliti neće): „Ma neee, kakve veze ima duhovnost sa tim!? Duhovna osoba je nepotkupljiva, njeni motivi su najčistiji, najuzvišeniji...“ I tome slično.
Glupost.
Da bi čovjek znao kakava je duhovna osoba, prvo mora postati duhovna osoba.
A da onda znao šta duhovnu osobu vodi i kakvi su joj motivi, treba da posmatra bez „filtera“ ni na očima ni na ušima. I vidjeće svašta. I treba, jer sve što postoji, i sve što se dešava, to je baš tako i nikako drugačije. I ko će reći da ovo jeste ili nije, da može ili ne može, treba ili ne treba biti, kad biva i on to vidi, samo se možda pravi da ne vidi.
Da se vratimo na pragmatičnost, to jest interešdžijstvo.
Težimo ka Bogu. Dobro. A zašto? Da bi nam bilo gore? Da bismo se osjećali gore, teže, mučnije? Ne. Težimo blaženstvu, miru, ljepoti. Pa šta je to onda nego interes!
Govorimo, ovo radi time sakupljaš, čuvaš energiju, a ovo nemoj jer je rasipaš.
Govorimo, ovim se duša hrani i izgrađuje, pa to čini, a ovim se ruši i prlja pa to nemoj.
Govorimo, ovim navlačiš karmu, čuvaj se toga, ovim je čistiš i raspetljavaš.
Pa šta je to ako nije interes?
Kažemo, probaj, iskusi, suoči se, raščisti. A zašto? Da bismo bili čisti. Dobro, a zašto da budemo čisti? Zato da bismo mogli prići Bogu. A zašto da mu priđemo? Zato da ispunimo svoju svrhu, izrazimo Boga u sebi...itd.
A zašto to da uradimo? Hoće li nam biti bolje ili gore od toga? (To ne znamo jer nismo to uradili, ali pustimo sad to u ovom kontekstu.)
Biće nam bolje! Ako ne (u)radimo, idemo u degradaciju, i biće nam, gore (valjda).
I šta je to onda nego puki, običan, goli interes.
Pa dobro i neka je. To je tako. Sve što živi teži da raste. Neka raste i treba da raste.
Sve što živi teži da se hrani. Nek se hrani i treba da se hrani.
Sve što živi vođeno je interesom da bi djelovalo. Neka je i treba da je tako. Dokle je tako.

Autoru:  ananda [ 18 Dec 2014, 16:17 ]
Tema posta:  Re: O laganju

Ukorih srce svoje sedam puta!

Prvi put: kad se kušah dočepati
visokoga položaja izrabljujući slabije.

Drugi put: kad se pretvarah da sam hrom
pred onima koji bijahu obogaljeni.

Treći put: kad, pošto mi bijaše dano da biram,
radije izabrah lagano nego teško.

Četvrti put: kad sam, pogriješivši,
tješio sam sebe pogreškama drugih.

Pet put: kad bijah poslušan iz straha
tvrdeći onda da sam jak u strpljenju.

Šesti put: kad odizah halju
da bih izbjegao glib života.

Sedmi put: kad pjevah hvalospjeve Bogu
i mišljah da je pjevanje vrlina.


Halil Džubran: Sedam ukora

Autoru:  Ponirski [ 18 Dec 2014, 19:45 ]
Tema posta:  Re: O laganju

ananda je napisao:
Ukorih srce svoje sedam puta!

Sedmi put: kad pjevah hvalospjeve Bogu
i mišljah da je pjevanje vrlina.


Halil Džubran: Sedam ukora


:seeya:2. Mojsijeva, glava 15
1. Tada zapjeva Mojsije i sinovi Izrailjevi ovu pjesmu Gospodu, i rekoše ovako: Pjevaću Gospodu, jer se slavno proslavi; konja i konjika vrže u more.
2. Sila je moja i pjesma moja Gospod, koji me izbavi; on je Bog moj, i slaviću ga; Boga oca mojega, i uzvišivaću ga.


4. Mojsijeva, glava 21
17. Tada pjeva Izrailj pjesmu ovu: Diži se, studenče; pripijevajte ga;


5. Mojsijeva, glava 31
19. Zato sad napišite sebi ovu pjesmu, i nauči je sinove Izrailjeve; metni im je u usta da mi ta pjesma bude svjedok na sinove Izrailjeve.
22. I napisa Mojsije tu pjesmu onaj dan, i nauči sinove Izrailjeve.

pjesmu mojsijevu u petoknjižju 32glava 5knjiga

2. Samuilova, glava 22

1. I izgovori David Gospodu riječi ove pjesme, kad ga izbavi Gospod iz ruku svijeh neprijatelja njegovijeh i iz ruke Saulove;


1. Dnevnika, glava 25
7. I bješe ih na broj s braćom njihovom obučenom pjesmama Gospodnjim, dvjesta i osamdeset i osam, samijeh vještaka.

2. Dnevnika, glava 7
6. A sveštenici stajahu na službi svojoj, i Leviti sa spravama za pjesme Gospodnje što ih bješe načinio car David da hvale Gospoda


2. Dnevnika, glava 20
22. A kad počeše pjesmu i hvalu, obrati Gospod zasjedu na sinove Amonove i sinove Moavove i na one iz gore Sira, koji izidoše na Judu, te se razbiše.2. Dnevnika, glava 29
27. Tada zapovjedi Jezekija da prinesu žrtvu paljenicu na oltaru. I kad se poče žrtva paljenica, poče se pjesma Gospodnja uz trube i sprave Davida cara Izrailjeva.


Nemija, glava 12
27. A kad se osvećivaše zid Jerusalimski, tražiše Levite po svijem mjestima njihovijem da ih dovedu u Jerusalim da se svrši posvećenje s veseljem, hvalom i pjesmama uz kimvale, psaltire i gusle.

46. Jer otprije, za vremena Davidova i Asafova biše postavljeni glavari pjevački i pjesme u hvalu i slavu Bogu.


Jov, glava 35
10. A nijedan ne govori: gdje je Bog, Stvoritelj moj, koji daje pjesmu noću;

psalam 28
7. Gospod je krjepost moja i štit moj; u njega se pouzda srce moje, i on mi pomože. Zato se veseli srce moje, i pjesmom svojom slavim ga.


Psalam 33

1. Veselite se pravednici pred Gospodom; pravednima dolikuje slaviti.
2. Slavite Gospoda guslama, udarajte mu u psaltir od deset žica.
3. Pjevajte mu pjesmu novu, složno udarajte podvikujući;

ps 69
30. Slaviću ime Božije u pjesmi, veličaću ga u hvali.

Psalam 95

1. Hodite, zapjevajmo Gospodu, pokliknimo Bogu, gradu spasenja svojega!
2. Izađimo pred lice njegovo s hvalom, u pjesmama pokliknimo mu!


Psalam 96

1. Pjevajte Gospodu pjesmu novu, pjevaj Gospodu, sva zemljo!

Psalam 107
22. I neka prinesu žrtvu za hvalu, i kazuju djela njegova u pjesmama!


Psalam 150

1. Hvalite Boga u svetinji njegovoj, hvalite ga na tvrđi slave njegove.
2. Hvalite ga prema sili njegovoj, hvalite ga prema visokome veličanstvu njegovu.
3. Hvalite ga uz glas trubni, hvalite ga uz psaltir i gusle.
4. Hvalite ga s bubnjem i veseljem, hvalite ga uz žice i organ.
5. Hvalite ga uz jasne kimvale, hvalite ga uz kimvale gromovne.
6. Sve što diše neka hvali Gospoda! Aliluja!

Pjesma nad pjesmama

Glava 1

1. Solomunova pjesma nad pjesmama.


Isaija, glava 42
10. Pjevajte Gospodu pjesmu novu, hvalu njegovu od kraja zemlje, koji se plavite po moru i sve što je u njemu, ostrva i koji živite na njima.

Efescima, glava 5
19. Govoreći među sobom u psalmima i pojanju i pjesmama duhovnijem, pjevajući i pripijevajući u srcima svojijem Gospodu;Kološanima, glava 3
16. Riječ Hristova se bogato useli među vas, u svakoj premudrosti učeći i svjetujući sami sebe sa psalmima i pojanjem i pjesmama duhovnijem, u blagodati pjevajući u srcima svojima Gospodu.
Otkrivenje, glava 5
9. I pjevahu pjesmu novu govoreći: dostojan si da uzmeš knjigu, i da otvoriš pečate njezine; jer si se zaklao, i iskupio si nas Bogu krvlju svojom od svakoga koljena i jezika i naroda i plemena,


Otkrivenje, glava 14
3. I pjevahu kao novu pjesnu pred prijestolom i pred četiri životinje i pred starješinama: i niko ne mogaše naučiti pjesne, osim onijeh sto i četrdeset i četiri hiljade koji su otkupljeni sa zemlje.Otkrivenje, glava 15
3. I pjevahu pjesmu Mojsija sluge Božijega, i pjesmu jagnjetovu, govoreći: velika su i divna djela tvoja, Gospode Bože svedržitelju, pravedni su i istiniti putovi tvoji, care svetijeh.
______________________


ko još? zikr kao spominjanje i hvaljenje u sufizmu...pjeva i istok


pjesma je stvoriteljevo djelo kao i sve ostalo, stvorio je minus i plus

Bog voli muziku, voli veličanje kroz muziku, na onom svijetu muzika je vrh, rekoh muzikom teško grešnu dušu za tren možeš u blaženstvo pretočiti

muzika je Božje čudo,

zapad je jak isključivo zbog srednjovjekovne muzike

au revoir

Autoru:  Ponirski [ 18 Dec 2014, 22:30 ]
Tema posta:  Re: O laganju

interes je ok
ali moj interes mora biti bogougodan s obzirom na bližnjeg/drugog, to je univerzalna punoća, interes za onim što Bog daje
ali ne kradimo
jer svi imamo interes i svakomu svačije/njegovo, a ne tuđe krađom
tačno je da teško je definisati opseg kretanja duhovne osobe, moguće je Božjom pomoću čist i među najprljavijim sjediti, što zna vlastito oko, ali ne i negog ko posmatra a ne zna sve
ipak uvijek je teško, a lako jer laka je ruka Njegova
da ne duljim, teško je mnogošta i rječima objasniti, i ok je stav

Autoru:  Ponirski [ 29 Apr 2015, 17:51 ]
Tema posta:  Re: O laganju

[20.61] Musa im reče: "Teško vama! Ne izmišljajte protiv Allaha laž, pa da vas kaznom iskorijeni. A doista neće uspjeti ko izmišlja."

laž=iskorjenjivanje

tema je laž, kao teško krivično djelo, koje od stvari radi antistvar, izvrgava prirodu od dobre u lošu.
naravno današnje društvo na laž gleda lako sa potsmjehom , onako kako im je Sotona to prikazao da je to kao ništa, ali to je ubijanje prirode zbog čega današnje društvo i jeste u kaosu međusobnog ljudskog nepovjerenja, tu korjen vuče i čast.

Prikačeni fajlovi:
Tako je govorio Resullulah Muhammed__165.PNG
Tako je govorio Resullulah Muhammed__165.PNG [ 10.2 KiB | Pogledano 6319 puta ]
Tako je govorio Resullulah Muhammed__87.PNG
Tako je govorio Resullulah Muhammed__87.PNG [ 32.7 KiB | Pogledano 6319 puta ]
Tako je govorio Resullulah Muhammed__272.PNG
Tako je govorio Resullulah Muhammed__272.PNG [ 76.12 KiB | Pogledano 6319 puta ]

Autoru:  Ponirski [ 30 Apr 2017, 21:18 ]
Tema posta:  Re: O laganju kao velikom grijehu

Slika

Slika

Slika

Slika

Autoru:  Ponirski [ 05 Maj 2017, 09:37 ]
Tema posta:  Re: O laganju kao velikom grijehu

39 . Az-Zumar - Skupovi

* 3. ... Allah nikako neće ukazati na Pravi put onome ko je lažljivac...

Autoru:  Ponirski [ 18 Maj 2017, 17:22 ]
Tema posta:  Re: O laganju kao velikom grijehu

THE GOSPEL OF NICODEMUS, OR ACTS OF PILATE

III


2 ...Pilate saith unto him: What is truth? Jesus saith unto him: Truth is of heaven. Pilate saith: Is there not truth upon earth? Jesus saith unto Pilate: Thou seest how that they which speak the truth are judged of them that have authority upon earth.


ovaj proširen dijalog se ne spominje u evanđeljima, ali je autentično.

Stranica 2 od 2 Sva vremena su u UTC + 1 sat
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/